Διαγραφή Αρχείου από την Βάση SELECT [#URL.Field#] FROM #URL.Table# WHERE id = #URL.RecordID#; UPDATE #URL.Table# SET [#URL.Field#] = '' WHERE id = #URL.RecordID#;
     Μηχανισμός Διαγραφής   
Το αρχείο #Evaluate(FieldConcat)# διαγράφηκε επιτυχώς.